นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อมูล Bitcasino

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. การอนุมัตินโยบาย

1.1. Moon Technologies B.V. (Curaçao) ("บริษัท") เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศ Curacao โดยมีการจดทะเบียนบริษัท เลขที่: 152185

1.2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรืออาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1. บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะระมัดระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเพื่อลดและจัดการความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงทางกฎหมาย และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมในการป้องกันอาชญากรรมร้ายแรงและไม่อนุญาตให้ระบบถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดในการก่ออาชญากรรมเหล่านี้

2.2. ปรับปรุงบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติในการริเริ่มใดๆ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย องค์กรให้คำมั่นสัญญาที่จะต่อต้านสิ่งเหล่านี้ เพื่อปกป้องชื่อเสียงขององค์กรและการคุกคามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการฟอกเงิน การระดมทุนของผู้ก่อการร้ายและกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ

2.3. นโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมภายในของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกฎหมาย กฎ คำสั่งและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และจะได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

3. กฎหมายและข้อบังคับ

3.1. หน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับมอบหมายสำหรับผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการจากเขตอำนาจศาลของประเทศ Curacao หรือภายใต้ใบอนุญาตที่ออกโดยผู้ให้บริการของประเทศ Curacao หรือผู้ให้การอนุญาตหลักคือ Curaçao Gaming Control Board (GCB)

3.2. บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึง:

 • ประมวลข้อกฎหมายอาญา พระราชกำหนด (ภ.พ. 2554 ฉบับที่ 49);
 • พระราชกฤษฎีกาแห่งชาติ ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อการบริการ (ภ.ง.ด. 2558 ฉบับที่ 69);
 • กฎหมายแห่งชาติว่าด้วยการระบุเมื่อให้บริการหรือ NOIRS (เอกสารระบุข้อบัญญัติแห่งชาติในกรณีบริการ (LID), PB 2017, ฉบับที่ 92); และ
 • กฎหมายแห่งชาติว่าด้วยการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติหรือ NORUT (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแจ้งรายการธุรกรรมผิดปกติ (LMOT), PB 2017, ฉบับที่ 99)

4. การตรวจสอบสถานะของลูกค้า

4.1. บริษัทจะใช้มาตรการตรวจสอบสถานะของลูกค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกรายตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ เนื่องจากคุณลักษณะทางเทคนิคและความเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล (คริปโตฯ) การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเบื้องต้นจะรวมถึงการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับการตัวระบุตัวตน

4.2. บริษัทจะใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน (การเริ่มต้นใช้งาน) ก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรืออนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้าโดยใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูล ดังต่อไปนี้:

 • อายุ
 • ชื่อ
 • ที่อยู่อาศัย
 • สัญชาติ
 • บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP)
 • การตรวจสอบตามมาตรการคว่ำบาตร (Sanctions)

4.3. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้าเมื่อใดก็ได้หากพบโปรไฟล์ของลูกค้าที่เข้าข่ายความเสี่ยงหรือรูปแบบพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใดๆตามที่กำหนดไว้

4.4. บริษัทจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างเข้มงวด (Enhanced Due Diligence หรือ EDD) เมื่อลูกค้าทำการฝากเงินโดยใช้วิธีการหนึ่งและมีความประสงค์ที่จะถอนเงินกับอีกวิธี โดยที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตน เช่น การใช้บัตรเติมเงินหรือบัตรกำนัล

4.5. การตรวจสอบสถานะของลูกค้าจะดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การตรวจสอบเอกสารส่วนตัวเช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวต่างๆ หลักฐานการยืนยันที่อยู่ ฯลฯ
 • ข้อมูลตามโซเชียลมีเดียและข้อมูลสาธารณะ
 • ข้อมูลสิทธิพิเศษจากโอเปอเรเตอร์อื่นๆ แหล่งที่มาต่างๆ
 • ข้อมูลทางการเงินหรือความเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ
 • ผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม

4.6. นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้นแล้ว บริษัทยังจะดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อระบุแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร
 • หลักฐานแสดงรายได้หรือความเป็นเจ้าของวิธีการชำระเงิน
 • บันทึกทางการเงินและบัญชีต่างๆ

4.7. บริษัทมีหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการติดตามตรวจสอบความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และระมัดระวังเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายตลอดเวลา และเพื่อรายงานธุรกรรมหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ

4.8. บริษัทจะตรวจสอบธุรกรรมและกิจกรรมของลูกค้าทั้งหมดตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม คำแนะนำและตามแนวทางสากล

4.9. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินสถานะของลูกค้าได้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนกว่าการตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นตามความพอใจ

4.10. ในกรณีที่บริษัทสงสัยหรือเชื่อว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย บริษัทจะส่งรายงานไปยังหน่วยงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล

5.1. เนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่สูงขึ้น บริษัทจะใช้ข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมและการตรวจสอบความปลอดภัยกับลูกค้าและบัญชีที่ต้องการฝากและทำธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินดิจิตอล

5.2. การตรวจสอบสถานะและการตรวจสอบความปลอดภัยที่มีรายละเอียดด้านล่างเป็นส่วนเพิ่มเติมจากการตรวจสอบที่ใช้กับลูกค้าที่ใช้สกุลเงินทั่วไป แต่ไม่ใช่แทนที่

5.3. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบใด ๆ ได้จนเป็นที่พอใจ บริษัทจะระงับบัญชีลูกค้าจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์

5.4. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดหรือรับรองตัวตนของลูกค้าหรือแหล่งที่มาของเงินทุนได้ กรณีดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและทำการตัดสินขั้นสุดท้าย

5.5. ในกรณีที่การตัดสิน คือการยุติความสัมพันธ์ เงินของลูกค้าที่สะสมไว้จะถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินที่ถูกยึดและให้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายต่อไป

6. การรายงานพฤติกรรมที่เข้าข่ายน่าสงสัย

6.1. บริษัทจะส่งรายงานกิจกรรมใดๆที่เข้าข่ายน่าสงสัย ไปยังหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับบุคคลใดๆ ที่ถูกระบุว่าเข้าข่ายอยู่ในรายการการคว่ำบาตร ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของบริษัท

6.2. ตามมาตราที่ 1 ของกฎหมายแห่งชาติว่าด้วยการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติหรือธุรกรรม NORUT (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแจ้งรายการผิดปกติ (LMOT) ฉบับ PB 2017 ฉบับที่ 99) ('NORUT') บริษัทมีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติ (น่าสงสัย) ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ

มีข้อสงสัยสงอีเมลมาใด้

ติดต่อที่มงานทางอีเมล์

สนทนาสด

เรามีทีมบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน