Play'n Go

Rotiki

rotiki

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H45.7%
Tuần127.97%
tháng127.86%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Độ biến động cao