Swintt

Candy Gold

candy-gold

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H108.03%
Tuần106.01%
tháng106.01%

Hãy yên nghỉ

94.48%

Biến động

Độ biến động cao