Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Chi nhánh Bitcasino

Thông tin về Bitcasino

Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Chi nhánh Bitcasino

Cập nhật: 20.05.2022

Định nghĩa

 • Chi nhánh: Một pháp nhân tự nhiên và/hoặc pháp nhân đã đăng ký và được Bitcasino.io chấp nhận là một chi nhánh của chương trình chi nhánh theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
 • Tài khoản chi nhánh: Giao diện theo dõi và báo cáo kỹ thuật được thiết lập để đơn vị chi nhánh sử dụng để theo dõi hiệu suất, truy cập tài liệu tiếp thị, truy cập báo cáo tài chính và định cấu hình chi tiết thanh toán.
 • Mạng lưới chi nhánh: Hoạt động như một trung gian giữa các nhà xuất bản và các chương trình chi nhánh của người bán.
 • Chương trình chi nhánh: Là chương trình chi nhánh do Bitcasino.io điều hành và là chủ đề của Thỏa thuận này.
 • Trang web chi nhánh: là một trang web thuộc sở hữu của Chi nhánh gửi lưu lượng truy cập đến Bitcasino.io.
 • Thoả thuận: Thoả thuận và các phụ lục của nó giữa Công ty và Chi nhán phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình chi nhán.
 • Công ty: có nghĩa là Moon Technologies B.V.
 • Nội dung: các tài liệu do Công ty cung cấp cho các mục đích của Thỏa thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các liên kết văn bản (bao gồm các liên kết Chi nhánh phụ), biểu ngữ và các tài liệu quảng cáo chung khác.
 • FTD (người gửi tiền lần đầu): một cá nhân đăng ký thành công và nạp tiền vào Tài khoản người chơi mới tại Bitcasino.io từ liên kết theo dõi của chi nhánh.
 • Điều khoản chung: Điều khoản và điều kiện chung của Bitcasino.io
 • Đơn vị chi nhánh chính: Đơn vị lchi nhánh được chấp thuận có thể hoạt động như một đơn vị chi nhánh chính, người này tuyển dụng các đối tác chi nhánh mới cho Chương trình Chi nhánh Bitcasino.io bằng cách sử dụng liên kết của Chi nhánh chính từ tài khoản của chi nhánh.
 • Doanh thu từ trò chơi điện tử: Tổng Doanh thu Trò chơi Hàng tháng sau khi trừ đi các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao dịch tài chính, tiền thưởng, phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết, thuế trò chơi, chi phí nhà cung cấp trò chơi và khoản bồi hoàn.
 • Những khách hàng mới: Khách hàng của Bitcasino.io chưa có tài khoản chơi trò chơi và truy cập Bitcasino.io qua Liên kết theo dõi do Bitcasino.io cung cấp và là người đăng ký tài khoản của họ một cách hợp lệ.
 • Người chơi tiền thật: Khách hàng mới đã thực hiện chuyển khoản tiền thật ít nhất tương đương với số tiền gửi tối thiểu vào tài khoản người chơi của họ và đặt cược ít nhất một lần bằng tiền thật trên Bitcasino.io
 • Chi nhánh phụ: bất kỳ thực thể tự nhiên hoặc pháp nhân nào, sau khi được Chi nhánh chính giới thiệu đến Chương trình thông qua liên kết theo dõi đơn vị Chi nhánh phụ, sẽ tham gia vào thỏa thuận này. Chi nhánh chính được giới thiệu và kiếm tiền hoa hồng từ những người chơi của chi nhánh phụ.
 • Liên kết theo dõi: Một liên kết duy nhất được tạo trong tài khoản Chi nhánh cho mỗi Chi nhánh và chi tiết hóa trên cơ sở chiến dịch, để theo dõi và ghi lại Khách hàng mới mà Chi nhánh đã mang đến Bitcasino.io
 • Tài khoản người chơi: Chi nhánh phải tạo Tài khoản người chơi tại Bitcasino.io mà họ quảng bá và gửi tên người dùng vào tài khoản Chi nhánh của họ để nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào.
 • Chính sách bảo mật: Chính sách bảo mật của Bitcasino.io.

Tài liệu này (Thỏa thuận Chi nhánh hoặc Thỏa thuận) đưa ra các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa:

Moon Technologies B.V. (sau đây gọi là Công ty hoặc Bitcasino.io), một công ty được đăng ký hợp lệ theo luật của Curacao

người/công ty nêu trên biểu mẫu đăng ký có liên quan (sau đây gọi là “Chi nhánh”), cho phép Chi nhánh tham gia và trở thành thành viên (nếu đơn đăng ký của Chi nhánh thành công) của Chương trình Chi nhánh Bitcasino.io (“Chương trình”)

Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký Chương trình Chi nhánh Bitcasino.io và nhấp vào “Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện” trong biểu mẫu đăng ký, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong trang Bitcasino.io.

Cơ cấu hoa hồng được phác thảo cho Bitcasino.io được nêu trong Phụ lục A của Thỏa thuận này sẽ được coi là một phần không thể tách rời của nó. Và bạn đồng ý với:

1. Tham gia vào Chương trình Chi nhánh

2. Sử dụng các trang web Bitcasino.io và / hoặc các công cụ tiếp thị.

3. Điều kiện là việc chấp nhận bất kỳ khoản hoa hồng Chi nhánh nào từ trang web Bitcasino.io xác nhận sự chấp nhận không thể thu hồi của bạn đối với Thỏa thuận này và bất kỳ sửa đổi nào trong đó.

4. không cho phép nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực tài phán nào cấm cờ bạc và/hoặc cấm quảng cáo cho chúng.

Vì vậy, bạn sẽ có nghĩa vụ liên tục tuân thủ các điều khoản của Bitcasino.io cũng như tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện chung và Chính sách Quyền riêng tư của Bitcasino.io, cũng như với bất kỳ quy tắc và/hoặc hướng dẫn nào khác được đưa ra theo thời gian thời gian. Thỏa thuận giữa Công ty và bạn có hiệu lực vào ngày đơn đăng ký Chương trình Chi nhánh được chúng tôi chấp thuận.

1.PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU CHUNG

1.1. Chi nhánh duy trì và vận hành một hoặc nhiều trang web trên Internet (sau đây được gọi chung là "Trang web") và/hoặc đề cập đến tiềm năng khách hàng thông qua các kênh khác.

1.2. Thỏa thuận này điều chỉnh các điều khoản và điều kiện liên quan đến khuyến mại của trang web www.bitcasino.io bởi Chi nhánh, sau đây được gọi là " Bitcasino.io ", theo đó Chi nhánh sẽ được trả một khoản hoa hồng như được định nghĩa trong điều này Thỏa thuận tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được gửi đến Bitcasino.io và các điều khoản của Thoả thuận này.

1.3. Định nghĩa của thuật ngữ Doanh thu từ trò chơi trực tuyến được cung cấp ở trên trong các định nghĩa. Trong trường hợp chúng tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm khác trong tương lai, Công ty có quyền sử dụng định nghĩa riêng về thuật ngữ Doanh thu từ trò chơi điện tử cho từng sản phẩm.

2. CHẤP NHẬN MỘT CHI NHÁNH

2.1. Công ty có quyền từ chối mọi đăng ký duy nhất và tuyệt đối theo ý mình.

3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

3.1. Chi nhánh đảm bảo rằng anh ấy/cô ấy:

a) đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán hiện hành để đồng ý và tham gia thành một Thỏa thuận.

b) Có thẩm quyền và được ủy quyền hợp lệ để ký kết các Thỏa thuận ràng buộc.

c) Là chủ sở hữu của tất cả các quyền, giấy phép và giấy phép để tiếp thị, quảng bá phù hợp với các quy định của Thoả thuận này.

d) Sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, luật và quy định hiện hành liên quan đến quảng cáo của Bitcasino.io

e) Hoàn toàn hiểu và chấp nhận các Điều khoản của Thỏa thuận.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

4.1. Công ty sẽ cung cấp cho Chi nhánh tất cả các thông tin cần thiết và tiếp thị vật liệu để thực hiện liên kết theo dõi.

4.2. Công ty sẽ quản lý doanh thu được tạo ra thông qua các liên kết theo dõi, ghi nhận doanh thu và tổng số tiền hoa hồng kiếm được qua liên kết, cung cấp Chi nhánh với thống kê hoa hồng và xử lý tất cả các dịch vụ khách hàng liên quan cho doanh nghiệp. Một mã nhận dạng theo dõi duy nhất sẽ được chỉ định cho tất cả khách hàng được giới thiệu.

4.3. Công ty sẽ thanh toán cho Chi nhánh số tiền đến hạn tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được tạo theo các Điều khoản của Thỏa thuận này.

4.4. Công ty có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản. Ngoài bất kỳ quyền khác, mà Công ty có thể được hưởng theo Thỏa thuận này, Công ty bảo lưu quyền:

a) trong trường hợp có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ rằng Chi nhánh vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, tài khoản Chi nhánh có thể bị khóa và các khoản thanh toán có thể bị đóng băng trong thời gian điều tra. Nếu cuộc điều tra chứng minh được sự vi phạm của Thỏa thuận đã diễn ra, Bitcasino.io có quyền giữ lại Lợi nhuận liên kết;

b) đóng bất kỳ tài khoản của Chi nhánh nào nếu tài khoản đó theo ý kiến riêng của Công ty cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi và / hoặc để bảo vệ lợi ích của Trang web hoặc công ty. Nếu Chi nhánh vi phạm Thỏa thuận này, Bitcasino.io có thể ngoài việc đóng tài khoản của Chi nhánh, hãy thực hiện bất kỳ bước nào khác theo pháp luật để bảo vệ quan tâm;

c) chấm dứt Thỏa thuận đối với các tài khoản liên kết mà Doanh thu trò chơi ròng không trang trải các chi phí của Livecasino để duy trì tài khoản và quy trình thanh toán. Ở dưới Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc thiệt hại cuối cùng gây ra đối với điều khoản chi nhánh .

d) Công ty có quyền điều tra nội bộ về các tài khoản của Chi nhánh hoặc của người chơi trên Bitcasino.io

trong trường hợp Công t nghi ngờ Chi nhán vi phạm các quy tắc trên Trang web.

5. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHI NHÁNH

5.1. Chi nnánh phải đảm bảo:

a) Nỗ lực hết mình để quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến tích cực và hiệu quả Bitcasino.io càng rộng rãi càng tốt để tối đa hóa lợi ích cho các bên và tuân thủ các hướng dẫn của Công ty vì chúng có thể được đưa ra từ theo thời gian và/hoặc được xuất bản trực tuyến.

b) Tiếp thị và giới thiệu những người chơi tiềm năng đến với Bitcasino.io với chi phí và chi phí của riêng mình. Chi nhánh sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phân phối, nội dung và cách cư xử của các hoạt động tiếp thị của nó. Tất cả các hoạt động tiếp thị của Chi nhánh phải chuyên nghiệp, phù hợp và hợp pháp theo luật hiện hành và phải phù hợp với Thỏa thuận này.

c) Để chỉ sử dụng liên kết theo dõi được cung cấp trong phạm vi của chương trình liên kết,nếu không, không có bất kỳ đảm bảo nào có thể được cung cấp cho việc đăng ký và bán hàng thích hợp kế toán. Ngoài ra, không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ liên kết hoặc tài liệu tiếp thị nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

d) Chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình như cũng như cho tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của chi nhánh.

e) Rằng nó sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào bôi nhọ, phân biệt đối xử, khiêu dâm,bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc có chứa nội dung khiêu dâm,tài liệu khiêu dâm hoặc bạo lực.

f) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ người nào dưới độ tuổi hợp pháp để đánh bạc.

g) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực tài phán nào nơi cờ bạc và quảng cáo của nó là bất hợp pháp.

h) Điều đó sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập Bitcasino.io bằng hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, đặc biệt nhưng không giới hạn bởi:

I. Gửi thư rác.

II. Thẻ meta không chính xác.

III. Đăng ký với tư cách người chơi hoặc gửi tiền trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ tài khoản người chơi thông qua (các) trình theo dõi của họ để sử dụng cá nhân và / hoặc việc sử dụng người thân, bạn bè, nhân viên hoặc các bên thứ ba khác, hoặc trong bất kỳ cách nào khác cố gắng tăng một cách giả tạo hoa hồng phải trả hoặc để nếu không thì lừa dối Công ty. Vi phạm quy định này sẽ được coi là lừa đảo.

i) Rằng nó sẽ không trình bày trang web của mình theo cách mà nó có thể gây ra bất kỳ rủi ro nào về nhầm lẫn với Bitcasino.iovà/hoặc Công ty và hoặc truyền đạt ấn tượng rằng trang web của bên ký kết có nguồn gốc một phần hoặc toàn bộ với Bitcasino.io và/hoặc Công ty.

j) Không ảnh hưởng đến tài liệu tiếp thị có thể được Công ty chuyển tiếp và/hoặc cung cấp trực tuyến thông qua Chương trình liên kết, Chi nhánh không được sử dụng Bitcasino.io hoặc các điều khoản, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác được trao cho Công ty trừ khi Công ty đồng ý với việc sử dụng như vậy bằng văn bản.

k) Rằng nó sẽ không mua bất kỳ tên miền nào bao gồm bất kỳ tên, từ và cụm từ nào đang hoặc có thể được coi là tạo thành một phần của Bitcasino.io hoặc đặt giá thầu trên bất kỳ từ khóa hoặc cụm từ khóa nào bao gồm, bất kỳ tên, từ và cụm từ nào có hoặc có thể là được coi là tạo thành một phần của Bitcasino.io ở bất kỳ định dạng nào trong bất kỳ công cụ tìm kiếm trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).

6. CHI NHÁNH PHỤ

6.1 Đơn vị chi nhánh phụ là đơn vị chi nhánh được bạn giới thiệu cho chúng tôi, người có cùng điều kiện để làm Chi nhánh. Tất cả các Chi nhánh phụ như vậy sẽ được liên kết với Chi nhánh của bạn Tài khoản với điều kiện là (các) Chi nhánh phụ đăng ký bằng một trong các Chi nhánh phụ của bạn liên kết giới thiệu. Để trở thành Chi nhánh chính, Chi nhánh phải gửi yêu cầu và nhận được sự chấp thuận từ Công ty, một liên kết giới thiệu sau đó sẽ được cung cấp cho Chi nhánh chính.

6.2 Để trở thành Chi nhánh phụ, Chi nhánh phụ phải được đăng ký bằng cách sử dụng Liên kết giới thiệu Chi nhánh phụ do bạn cung cấp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo hoàn thành đúng cách đăng ký của Chi nhánh phụ. Do không thành công hoàn thành bất kỳ bước nào một cách chính xác, Chi nhánh phụ có thể không được liên kết với bạn.

6.3 Bạn sẽ kiếm được 5% hoa hồng từ mỗi Chi nhánh phụ tạo ra do bạn giới thiệu thành công cho chúng tôi. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ phí hoa hồng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp tiêu cực do Chi nhánh phụ chuyển giao, Chi nhánh chính cũng sẽ kế thừa giá trị phủ định mang đi.

6.4 Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, điều tra bất kỳ Chi nhánh phụ được bạn giới thiệu cho chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên Tài khoản chi nhánh phụ. Nếu một Chi nhánh phụ do bạn giới thiệu cho chúng tôi được phát hiện có tham gia hoặc liên quan đến Gian lận, Spam hoặc bị phát hiện là đã vi phạm bất kỳ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Công ty bảo lưu, duy nhất quyết định, quyền giữ lại tất cả các khoản thanh toán hoa hồng của Chi nhánh phụ liên quan đến Chi nhánh phụ đó, do bạn và để tạm ngưng, đóng băng và tịch thu tài khoản, nếu coi là thích hợp.

6.5 Mọi Chi nhánh phụ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về việc thực hiện nghĩa vụ của Chi nhánh phụ đó theo thỏa thuận.

6.6 Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đàm phán trực tiếp bao gồm các tranh chấp xảy ra giữa một Chi nhánh chính và Chi nhánh phụ. Mọi trách nhiệm liên quan đến giao tiếp giữa một Chi nhánh chín và Chi nhánh phụ để cho Chi nhánh chính và Chi nhánh phụ tự giải quyết.

7. THANH TOÁN

7.1. Công ty đồng ý trả cho Chi nhánh một khoản hoa hồng dựa trên Doanh thu trò chơi ròng được tạo ra từ Khách hàng bằng tiền thật do trang web của Chi nhánh và/hoặc một kênh khác giới thiệu. Khoản hoa hồng sẽ được coi là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ loại thuế nào khác nếu có.

7.2. Hoa hồng sẽ là tỷ lệ phần trăm (theo quy định tại điều khoản 21 của Thỏa thuận) của mô hình hoa hồng đã thỏa thuận, cho dù đó là Doanh thu từ trò chơi thuần theo những gì được quy định trong cơ cấu hoa hồng của Bitcasino.io (Phụ lục A) của Thỏa thuận cho sản phẩm cụ thể như bên dưới hoặc CPA cho mỗi FTD đủ điều kiện.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trước ngày 8 của mỗi tháng dương lịch, với điều kiện số tiền đến hạn vượt quá ngưỡng cụ thể của Bitcasino.io đã chỉ định. Nếu số dư đến hạn nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu của phương thức thanh toán bạn đã chọn, số dư đó sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo và sẽ được thanh toán khi tổng thể vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tỷ lệ hoa hồng được xác định theo kết quả hoạt động của tháng trước đó như được mô tả trong cơ cấu hoa hồng ở khoản 21 và Phụ lục A.

7.4. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện nếu số dư chưa thanh toán của Chi nhánh là số dương. Nếu số dư âm do hiệu suất của người dùng trên các trò chơi, số dư sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo. Nếu doanh thu của tháng tiếp theo là số dương và bao gồm số chuyển âm từ tháng trước thì việc thanh toán sẽ được thực hiện. Phương pháp này được gọi là chuyển âm.

7.5.Việc thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện cho Chi nhánh bằng đơn vị tiền tệ mong muốn của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, phụ thuộc vào các điều khoản của Bitcasino.io. Nếu có sai sót trong việc tính toán hoa hồng, Công ty có quyền sửa lại phép tính đó bất kỳ lúc nào và sẽ thanh toán khoản thanh toán thiếu hoặc đòi lại khoản thanh toán thừa đã thực hiện cho Chi nhánh trước ngày 08 hàng tháng dương lịch. Nếu khoản thanh toán chưa được thực hiện cho Chi nhánh trước ngày 8 hàng tháng dương lịch, hoa hồng sẽ chỉ được thanh toán đầy đủ trong tháng tiếp theo khi Chi nhánh đã cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết cho Công ty.

7.6. Việc chấp nhận thanh toán của Chi nhánh sẽ được coi là đã thanh toán đầy đủ và cuối cùng cho số dư đến hạn trong khoảng thời gian được chỉ định.

7.7. Nếu Chi nhánh không đồng ý với số dư đến hạn như đã báo cáo, thì trong vòng bảy (7) ngày có thể gửi email đến chỉ [email protected] của công ty và chỉ ra lý do tranh chấp. Việc không gửi email trong thời hạn quy định sẽ được coi là sự xác nhận không thể thu hồi về số dư đến hạn trong khoảng thời gian đã nêu.

7.8. Công ty có thể trì hoãn việc thanh toán bất kỳ số dư nào cho Chi nhánh trong tối đa sáu mươi (60) ngày, trong khi Công ty điều tra và xác minh rằng các giao dịch có liên quan tuân thủ các quy định trong điều khoản của Thỏa thuận.

7.9. Sẽ không có khoản thanh toán nào đến hạn khi lưu lượng truy cập được tạo ra là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ quy định nào trong các điều khoản của Thỏa thuận.

7.10. Chi nhánh đồng ý trả lại tất cả tiền hoa hồng nhận được dựa trên các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, cộng với tất cả các chi phí cho các nguyên nhân pháp lý hoặc các hành động có thể được đưa ra chống lại Chi nhánh trong phạm vi tối đa của pháp luật.

7.11. Để rõ ràng, các bên đồng ý cụ thể rằng khi một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận này, Chi nhánh sẽ không còn được quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ Công ty, miễn là các khoản thanh toán đã đến hạn (hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán) sẽ được đã thanh toán.

7.12. Theo quyết định riêng của Công ty, Chi nhánh có thể có cơ hội để cơ cấu lại cơ cấu hoa hồng của mình. Ví dụ về các nguồn doanh thu thay thế có thể bao gồm mô-đun Giá mỗi chuyển đổi (CPA). Theo đây, Công ty tuyên bố với Chi nhánh rằng chỉ có thể áp dụng một loại cấu trúc doanh thu và không thể để hai cấu trúc doanh thu khác nhau cùng tồn tại. Do đó, khi một Chi nhánh chọn chấp nhận đề nghị của Công ty về một cơ cấu doanh thu khác với cơ cấu hoa hồng tiêu chuẩn được nêu trong điều khoản 21 của Thỏa thuận này, thì Chi nhánh sẽ biết và đồng ý và hiểu rằng cơ cấu doanh thu được đề xuất mới sẽ thay thế cho cơ cấu doanh thu của mình. toàn bộ cấu trúc hoa hồng hiện có. Bất chấp những điều trên, tất cả các nghĩa vụ của Chi nhánh được đảm nhận theo Thỏa thuận sẽ vẫn tiếp tục áp dụng cho Chi nhánh cho đến khi chấm dứt Thỏa thuận và sau đó, theo các điều khoản có trong Thỏa thuận này.

7.13. Chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm độc quyền về việc thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản thuế, lệ phí, phí, lệ phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả hoặc đến hạn ở cả trong nước và nước ngoài (nếu có) cho bất kỳ cơ quan thuế, bộ phận hoặc đơn vị có thẩm quyền nào khác của Chi nhánh với tư cách là kết quả của khoản hoa hồng được tạo ra theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ số tiền nào chưa được thanh toán nhưng được Chi nhánh phát hiện là đến hạn và Chi nhánh này sẽ bồi thường cho Công ty về vấn đề đó.

8. CHẤM DỨT

8.1. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia trong ba mươi (30) ngày. Thông báo bằng văn bản có thể được gửi qua email đến [email protected]

8.2. Các bên ký kết theo đây đồng ý rằng sẽ chấm dứt Thỏa thuận:

a) Chi nhánh phải xóa tất cả các tham chiếu đến Bitcasino.io khỏi trang web của Chi nhánh và / hoặc các kênh tiếp thị và thông tin liên lạc khác, bất kể thông tin liên lạc là thương mại hay phi thương mại.

b) Tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho Chi nhánh theo Thỏa thuận sẽ chấm dứt ngay lập tức và tất cả các quyền sẽ hoàn nguyên về các nhà cấp phép tương ứng và Chi nhánh sẽ ngừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và các chỉ định khác được cấp cho Công ty.

c) Chi nhánh sẽ chỉ được hưởng những khoản hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán kể từ ngày chấm dứt có hiệu lực; tuy nhiên, với điều kiện Công ty có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của Chi nhánh trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền được thanh toán chính xác. Chi nhánh sẽ không đủ điều kiện để kiếm hoặc nhận hoa hồng sau ngày chấm dứt này.

d) Nếu Thỏa thuận bị Công ty chấm dứt trên cơ sở Chi nhánh vi phạm điều khoản 4.4. (B), Công ty sẽ có quyền giữ lại khoản hoa hồng kiếm được nhưng chưa thanh toán của Chi nhánh kể từ ngày chấm dứt làm tài sản đảm bảo cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ đó một sự vi phạm. Nó được nêu rõ thêm rằng việc chấm dứt của Công ty do Chi nhánh vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận sẽ không yêu cầu thời gian thông báo và việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Công ty thông báo đơn giản cho Chi nhánh.

e) Chi nhánh phải trả lại các mục dữ liệu gốc chứa bất kỳ và tất cả thông tin bí mật (và tất cả các bản sao và nguồn gốc của chúng) thuộc quyền sở hữu, lưu giữ và kiểm soát của Chi nhánh cho Công ty hoặc xóa vĩnh viễn bất kỳ bản sao hoặc vùng chứa dữ liệu biểu mẫu điện tử nào có cùng .

f) Chi nhánh sẽ giải phóng Công ty khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt đó, ngoại trừ đối với những nghĩa vụ mà bản chất của chúng được thiết kế để tồn tại sau khi chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ không giải trừ cho Chi nhánh khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào xảy ra trước khi chấm dứt và / hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm thông tin bí mật nào ngay cả khi vi phạm phát sinh vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chấm dứt Thỏa thuận. Nghĩa vụ bảo mật của Chi nhánh đối với Công ty sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

8.3. Nếu tài khoản Chi nhánh không hoạt động, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản với quyền đóng băng hoa hồng trên tài khoản. Trong điều khoản này, "không hoạt động" có nghĩa là bạn đã không đăng ký Người chơi tiền thật mới trong một trăm tám mươi (180) ngày trở lên. Nếu Tài khoản Chi nhạnh xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng internet có rủi ro riêng và Chương trình liên kết này được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hay ngụ ý. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ làm cho việc truy cập vào trang web Chi nhánh của nó có thể thực hiện được tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ vị trí cụ thể nào.

9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Chi nhánh hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của www.Bitcasino.io hoặc Chương trình liên kết. xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng internet có rủi ro riêng và Chương trình liên kết này được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hay ngụ ý. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ làm cho việc truy cập vào trang web Chi nhánh của nó có thể thực hiện được tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ vị trí cụ thể nào.

9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Chi nhánh hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của www.Bitcasino.io hoặc Chương trình liên kết. của bạn không hoạt động, Thỏa thuận và việc tham gia của bạn vào Mạng lưới Chi nhạnh sẽ tự động chấm dứt. Khi việc chấm dứt tự động xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng hoa hồng trên tài khoản Người chơi của bạn sẽ bị đóng băng. Nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày, bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong Tài khoản liên kết của bạn sẽ được hoàn lại cho chúng tôi.

9. BẢO HÀNH

9.1. Chi nhánh xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng internet có rủi ro riêng và Chương trình liên kết này được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hay ngụ ý. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ làm cho việc truy cập vào trang web Chi nhánh của nó có thể thực hiện được tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ vị trí cụ thể nào.

9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Chi nhánh hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của www.Bitcasino.io hoặc Chương trình liên kết.

10. SỰ BỒI THƯỜNG

10.1. Chi nhánh đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty và các chi nhánh, người kế thừa, cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, cổ đông và luật sư, miễn phí và vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả luật sư hợp lý 'và chuyên gia' phí, liên quan đến hoặc phát sinh từ:

a) Bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước của Chi nhánh theo Thỏa thuận.

b) Việc Chi nhánh sử dụng (hoặc sử dụng sai) các tài liệu tiếp thị.

c) All conduct and activities occurring under the Affiliate's user ID and password.

d) Any defamatory, libellous or illegal material contained within the Affiliate website or as part of the Affiliate's information and data.

e) Any claim or contention that the Affiliate website or the Affiliate's information and data infringe any third party's patent, copyright, trademark, or other intellectual property rights or violate any third party's rights of privacy or publicity.

f) Third party access or use of the Affiliate website or to the Affiliate's information and data.

g) Any claim related to the Affiliate website.

h) Any violation of the Agreement.

10.2. The Company reserves the right to participate, at its own expense in the defence of any matter.

11. COMPANY’s RIGHTS

11.1. The Company may refuse any player or close a player's account if it is necessary to comply with the Company's policy and/or protect the interest of the Company.

11.2. The Company may refuse any applicant and/or may close any Affiliate’s Account if it is necessary to comply with the law, Company's policy, General Terms and Conditions or Privacy Policy, the Agreement and/or protect the interest of the Company. If the Affiliate is in breach of the Agreement or the Company’s terms or other rules, policies, and guidelines, the Company may in addition to closing the Affiliate Account take any other steps in law to protect its interests.

12. GOVERNING LAW JURISDICTIONS

12.1. This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Curacao and any action or dispute relating to the terms of this Agreement must be brought in Curacao and the Affiliate irrevocably consents to the jurisdiction of the Curacao law courts.

12.2. Any claim, dispute or matter arising from or in connection to Bitcasino.io website shall be governed and construed in accordance with the laws of Curacao and any action relating to Bitcasino.io website must be brought in Curacao and the Affiliate irrevocably consents to the jurisdiction of the Curacao law courts.

13. ASSIGNMENT

13.1. The Affiliate may not assign the Agreement, by restructuring or otherwise, without obtaining the prior written consent of the Company. In the event that the Affiliate acquires or otherwise obtains control of another Affiliate of Bitcasino.io, then Affiliate Accounts will co-exist on individual terms.

13.2. The Company may assign the Agreement, by restructuring or otherwise, at any time without obtaining the prior consent of the Affiliate.

14. NON-WAIVER

14.1. The Company's failure to enforce the Affiliate's adherence to the terms of the Agreement shall not constitute a waiver of the right of the Company to enforce said terms at any time.

15. FORCE MAJEURE

15.1. Neither party shall be liable to the other for any delay or failure to perform its obligations under the Agreement if such delay or failure arises from a cause beyond the reasonable control of and is not the fault of such party, including but not limited to labour disputes, strikes, industrial disturbances, acts of God, acts of terrorism, floods, lightning, utility or communications failures, earthquakes or other casualties. If a force majeure event occurs, the non-performing party is excused from whatever performance is prevented by the force majeure event to the extent prevented. Provided that, if the force majeure event subsists for a period exceeding thirty (30) days then either party may terminate the Agreement without notice.

16. RELATIONSHIP OF THE PARTIES

16.1. Nothing contained in the Agreement, nor any action taken by any party to the Agreement, shall be deemed to constitute either party (or any of such party's employees, agents, or representatives) an employee, or legal representative of the other party, nor to create any partnership, joint venture, association, or syndication among or between the parties, nor to confer on either party any express or implied right, power or authority to enter into any agreement or commitment on behalf of (nor to impose any obligation upon) the other party.

17. SEVERABILITY/WAIVER

17.1. Whenever possible, each provision of the Agreement shall be interpreted in such a manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision of the Agreement is held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such provision will be ineffective only to the extent of such invalidity, or unenforceability, without invalidating the remainder of the Agreement. No waiver will be implied from conduct or failure to enforce any rights and must be in writing to be effective.

18. CONFIDENTIALITY

18.1. All information, including but not limited to business and financial, lists of customers and buyers, as well as price and sales information and any information relating to products, records, operations, business plans, processes, product information, business know-how or logic, trade secrets, market opportunities, Affiliate Network, Affiliate Program, Sub-Affiliates and personal data of the players of the Company shall be treated confidentially. Such information must not be used for own commercial or other purposes or divulged to any person or third party neither directly nor indirectly unless prior explicit and written consent has been provided by the Company. This provision shall survive the termination of the Agreement.

18.2. The Affiliate obliges himself/herself not to use the confidential information for any purpose other than the performance of its obligations under the Agreement.

19. CHANGES TO THIS AGREEMENT

19.1. The Company reserves the right to amend, alter, delete or add to any of the provisions of the Agreement, at any time and at its sole discretion, without giving any advance notice to the Affiliate subject to the terms set out in the Agreement. Any such changes will be published on Bitcasino.io.

19.2. In case of any discrepancy between the meanings of any translated versions of the Agreement, the English language version shall prevail.

20. TRADEMARKS

20.1. Nothing contained in the Agreement will grant either party any right, title or interest in the trademarks, trade names, service marks or other intellectual property rights (referred as “Marks”) of the other party. At no time during or after the term will either party attempt or challenge or assist or allow others to challenge or to register or to attempt to register the Marks of the other party or of any company within the group of companies of the other party. Provided also that neither of the parties will register nor attempt to register any Mark which is basically similar to and/or confusingly similar to any Mark which belongs to the other party or to any company contained within the other party’s group of companies.

21.COMMISSION STRUCTURE

Commissions are paid out as a percentage of the Net Gaming Revenue or CPA of qualified FTDs. The exact commission structure of Bitcasino.io can be viewed from the Annex A which is a part of this agreement, or one that has been assigned to your affiliate account.


Annex A – Bitcasino.io Commissions

Commissions are paid out as a percentage of the Net Gaming Revenue. The exact commission structure is explained as follows:

Tier 1 = 1 - 5 FTDs required to receive 25% commission 

Tier 2 = 6 - 15 FTDs required to receive 30% commission 

Tier 3 = 16 - 30 FTDs required to receive 35% commission

Tier 4 = 31 - 50 FTDs required to receive 40% commission

Tier 5 = 51+ FTDs requires to receive 45% commissions

Những bài viết liên quan

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Chi nhánh Bitcasino