ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตร

ข้อมูล Bitcasino

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตร

อัปเดต: 29.03.2019

คำนิยาม

  • Bitcasino.io เรียกว่า 'เรา' หรือ 'บริษัท '
  • พันธมิตรเรียกว่า "คุณ" หรือ "พันธมิตร"
  • 'เว็บไซต์' หมายถึงแพลตฟอร์ม  Bitcasino.io ที่ใช้ผ่านเดสก์ท็อปมือถือหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่พันธมิตรใช้
  • 1 Bitcoin (BTC) = Ƀ 1 = mɃ 1,000 (มิลลิบิทคอยน์) = µɃ 1,000,000 (ไมโครบิทคอยน์ / บิท)


Bitcasino.io ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกมส์ออนไลน์ผ่านรัฐบาลของ Curacao ภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกมส์ 1668 / JAZ เว็บไซต์นี้ใช้แพลตฟอร์ม Coingaming.io Bitcoin Gaming Platform เกมส์ NetEnt ดำเนินการโดย Elec Games N.V. ที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Government of Curacao ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 1668 / JAZ
การที่กรอกรายละเอียดโปรแกรมพันธมิตรของ Bitcasino.io (โปรแกรมพันธมิตร) และคลิก "ฉันยอมรับข้อตกลงในการให้บริการ (" ข้อตกลง ")" ภายในแบบฟอร์มการลงทะเบียน(ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ โครงสร้างของคอมมิชชั่นที่ร่างไว้ในข้อ 20 ของความตกลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมดังกล่าว Bitcasino.io ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบหรือขยายความบทบัญญัติใดๆของข้อตกลงนี้ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อพันธมิตร ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ท่านตกลงที่จะ:

1. เข้าร่วมในโปรแกรมพัธมิตร

2. ใช้เว็บไซต์พันธมิตรของ Bitcasino.io และ/หรือเครื่องมือทางการตลาดของ Bitcasino.io (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้)

3. ยอมรับเงื่อนไขว่าการยอมรับค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจาก Bitcasino เป็นการยืนยันว่าท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงการแก้ไขใดๆในข้อตกลงนี้

ดังนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของข้อตกลงฉบับนี้ตลอดจนปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Bitcasino.io ตลอดจนกฎและ/หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้บังคับเป็นบางครั้งคราว ข้อตกลงระหว่างบริษัทและพันธมิตรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ใบสมัครของพันธมิตรได้รับการอนุมัติ


1. วัตถุประสงค์

1.1 พันธมิตรจะดูแลและดำเนินการผ่านเว็บไซต์ หนึ่งเว๊บไซต์หรือมากกว่า บนอินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") และ/หรือ ส่งต่อผู้ที่มีศักยภาพในการจะเป็นลูกค้าผ่านช่องทางอื่น ๆ

1.2 ข้อตกลงนี้ใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตเว็บไซต์ www.bitcasino.io โดย พันธมิตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Bitcasino.io" โดย พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณการเข้าเยี่มชมเว๊บไซต์ที่ส่งไปยัง Bitcasino.io และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

1.3 คำจำกัดความของคำว่า "รายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิ" มีนิยามไว้อยู่ภายในข้อ 20 ของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต Bitcasino.io ขอสงวนสิทธิในการใช้คำจำกัดความของคำว่า "รายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิ" สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์


2. การยอมรับของ Affiliate

2.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียน ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว


3. เงื่อนไขการคัดเลือก

3.1 พันธมิตรขอรับรองว่าเขา / เธอ:

ก) มีอายุตามที่กฎหมายกำหนดในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้เพื่อตกลงและลงนามในข้อตกลง

ข) มีอำนาจและได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องในการลงนามในข้อตกลงที่มีผลผูกพัน

ค) เป็นเจ้าของสิทธิ ใบอนุญาต และได้รับอนุญาตให้ ทำการตลาด โปรโมทและโฆษณา Bitcasino.io ตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้

ง) จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมท Bitcasino.io

จ) เข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้


4. ความรับผิดชอบและภาระผูกพันของ บริษัท

4.1 บริษัท จะต้องจัดหาข้อมูลและเอกสารทางการตลาดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งาน tracking link

4.2 บริษัทจะดูแลผลประกอบการที่เกิดขึ้นผ่าน tracking link บันทึกรายได้และจำนวนของคอมมิชชั่นที่ได้รับผ่าน link จัดทำสถิติของคอมมิชชั่น จัดการการบริการลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รหัสประจำตัวการติดตามที่ไม่ซ้ำกันจะถูกกำหนดให้กับลูกค้าทั้งหมด

4.3 บริษัทจะชำระเงินให้แก่พันธมิตรตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว๊ปที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้


5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพันธมิตร

5.1 พันธมิตรรับประกันว่า:

ก) จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการโฆษณา ทำการตลาดและโปรโมท Bitcasino.io ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญา และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นเป็นบางครั้งคราว หรือตามที่มีเผยแพร่ออนไลน์

ข) ทำการตลาดและส่งต่อผู้เล่นที่มีศักยภาพเข้าสู่ Bitcasino.io ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ เนื้อหาและการดำเนินการในกิจกรรมทางการตลาดของตน ทั้งนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพ ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และต้องเป็นไปตามข้อตกลงนี้

ค) ใช้เฉพาะ tracking link ที่มีอยู่ภายในขอบเขตของโปรแกรมพันธมิตรเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีการรับประกันใด ๆ สำหรับการลงทะเบียน และการบัญชี การขายที่เหมาะสม รวมทั้งต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลลิงค์หรือข้อมูลทางการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทาง บริษัท

ง) รับผิดชอบในการพัฒนา ดำเนินการและบำรุงรักษาเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของตนเอง

5.2 พันธมิตรรับประกันว่า:

ก) จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ ลามกอนาจาร ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เหมาะสมหรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ภาพลามกอนาจารหรือภาพกราฟิกทีมีความรุนแรง

ข) จะไม่กำหนดลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ที่อายุต่ำกว่ามาตรฐาน

ค) จะไม่มุ่งเป้าไปที่เขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การพนันและการส่งเสริมการขายนั้นผิดกฎหมาย

ง) จะไม่จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชม Bitcasino.io โดยผิดกฎหมายหรือหลอกลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัด เฉพาะ:

i. การส่งสแปม

ii. เมตาแท็กไม่ถูกต้อง

iii. ลงทะเบียนเป็นผู้เล่นหรือทำการฝากเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบัญชีผู้เล่นใดๆ ผ่านทางตัวติดตามของตนเพื่อการใช้งานส่วนตัวและ / หรือการใช้โดยญาติ เพื่อน พนักงานหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อเพิ่มค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทต้องจ่ายหรือเพื่อโกง บริษัท การละเมิดข้อบัญญัตินี้ถือเป็นการทุจริต

จ) จะไม่แสดงเว็บไซต์ของตนในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสนกับ Bitcasino.io และ/หรือ บริษัท หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของคู่สัญญาสร้างขึ้นโดย Bitcasino io และ/หรือ บริษัท

ฉ) โดยไม่กระทบต่อเครื่องมือด้านการตลาดที่อาจมีการส่งต่อโดย บริษัท และ/หรือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://affiliates.bitcasino.io/ พันธมิตรไม่สามารถใช้ Bitcasino.io หรือข้อตกลงอื่นใด เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เว้นแต่บริษัทจะยินยอมให้ใช้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร


6. การชำระเงิน

6.1 บริษัท ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นแก่ พันธมิตร ตามรายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิที่เกิดขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ที่มาจากเว็บไซต์และ/หรือช่องทางอื่นๆ ของ พันธมิตร ลูกค้าใหม่ หมายถึง ลูกค้าของบริษัทที่ยังไม่มีบัญชีเกมส์และผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทาง tracking link ที่ได้ทำการลงทะเบียนและโอนเงิน Bitcoin อย่างน้อยเท่ากับเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีการพนันของ Bitcasino.io ค่าคอมมิชชั่นจะถือว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่น ๆ ถ้ามี

6.2 ค่าคอมมิชชั่นจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การคำนวณขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ และมีการระบุไว้ในโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

6.3 คอมมิชชั่นจะคำนวณเมื่อสิ้นเดือน ทุก ๆ เดือน แล้วการชำระเงินจะดำเนินการภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน(ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดพักร้อน)

6.4 การชำระเงินค่าคอมมิชชั่นจะกระทำเฉพาะในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีพันธมิตรเป็นบวก ถ้ายอดเงินติดลบเนื่องจากผลการดำเนินงานของผู้เล่นเกมส์ บริษัทจะยกยอดคงเหลือไปยังเดือนถัดไป โดยที่รายได้ในเดือนถัดมาจะต้องเป็นบวกและครอบคลุมยอดติดลบของเดือนก่อน บริษัทจึงจะสามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นได้

6.5 การชำระเงินค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเป็น Bitcoin ไปยังบัญชีที่พันธมิตรกำหนดเท่านั้น บัญชีดังกล่าวจะถูกส่งโดยพันธมิตร ในหน้า "ค่าคอมมิชชั่น" ในโปรแกรมแบ็กเอนด์ของ "โปรแกรมพันธมิตร" หากมีข้อผิดพลาดในการคำนวณค่าคอมมิชชั่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวได้ตลอดเวลาและจะจ่ายเงินชดเชยค่าคอมมิชชั่นที่น้อยกว่าความเป็นจริงหรือเรียกคืนเงินที่จ่ายเกินไปจากพันธมิตร

6.6 การยอมรับการชำระเงินของพันธมิตรจะถือว่าสมบูรณ์และเป็นการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระตามระยะเวลาที่ระบุไว้

6.7 หากพันธมิตรไม่เห็นด้วยกับยอดเงินที่ครบกำหนดตามที่ได้รายงานไว้ พันธมิตรจะต้องส่งอีเมลมายังบริษัท ภายในเจ็ดวัน (7) วัน ที่ [email protected] และระบุเหตุผลในการโต้แย้ง หากไม่ส่งอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการรับทราบยอดคงเหลือซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้

6.8 บริษัท อาจชะลอการชำระยอดเงินใดๆ ให้กับพันธมิตร ในระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับข้อตกลง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบ (60) วัน

6.9 ห้ามไม่ให้มีการชำระเงินเมื่อมีการสร้างการเข้าชมที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อตกลงใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้

6.10 พันธมิตรยินยอมที่จะคืนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับจากการฉ้อโกง การทำธุรกรรมปลอม รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นกับพันธมิตรตามขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

6.11 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุติข้อตกลงนี้ พันธมิตรจะไม่มีสิทธิได้รับเงินใดๆจากบริษัทอีกต่อไป แต่จะต้องชำระเงินที่ครบกำหนดชำระ (ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับและยังไม่ได้ชำระ) ให้แก่พันธมิตรด้วย

6.12 พันธมิตรอาจได้รับโอกาสในการปรับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นของตน ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ตัวอย่างของแหล่งรายได้อื่น ๆ อาจรวมถึง CPA Module บริษัทได้ระบุต่อพันธมิตรว่าสามารถใช้โครงสร้างรายได้เพียงประเภทเดียว และไม่สามารถใช้โครงสร้างรายได้สองรูปแบบร่วมกันได้ ดังนั้น เมื่อพันธมิตรเลือกที่จะยอมรับข้อเสนอของบริษัทสำหรับโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกันไปตามโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อ 20 ของข้อตกลงนี้แล้ว พันธมิตรตระหนักและตกลงยอมรับและเข้าใจว่าโครงสร้างรายได้ที่นำเสนอใหม่จะแทนที่รายได้ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามข้อผูกพันข้างต้นทั้งหมดของพันธมิตร ภายใต้ข้อตกลงฉบับปัจจุบันนี้จะยังคงใช้กับพันธมิตรต่อไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกข้อตกลงนี้ และข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

6.13 พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องชำระทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้แก่หน่วยงานด้านภาษี กรมหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจ


7. การบอกเลิกข้อตกลง

7.1 ข้อตกลงนี้อาจถูกบอกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยการทำคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน ทั้งนี้ การบอกกล่าวสามารถกระทำได้ทางอีเมล์

7.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าเมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง:

ก) พันธมิตรต้องลบการอ้างอิงทั้งหมดที่ไปยัง Bitcasino.io ออกจากเว็บไซต์ของพันธมิตร และ/หรือช่องทางการตลาดและการสื่อสารอื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าการสื่อสารนั้นมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือไม่เป็นเชิงพาณิชย์

ข) สิทธิและการอนุญาตทั้งหมดที่มอบให้แก่พันธมิตร ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีและสิทธิทั้งหมดจะกลับคืนสู่ผู้อนุญาตแต่ละรายและ พันธมิตรจะยุติการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และสิ่งอื่นใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ค) พันธมิตรจะมีสิทธิเฉพาะในค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับแล้วและที่ยังไม่ได้รับชำระ ภายในวันที่การสิ้นสุดของข้อตกลงมีผล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจระงับการชำระเงินงวดสุดท้าย ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินในจำนวนที่ถูกต้อง พันธมิตรจะไม่มีสิทธิได้รับหรือรับค่าคอมมิชชั่นหลังจากวันสิ้นสุดข้อตกลงนี้

ง) หากข้อตกลงนี้ถูกบอกเลิกโดยบริษัท อันเนื่องมาจากการกระทำการละเมิดของพันธมิตร บริษัทจะมีสิทธิระงับการได้รับค่าคอมมิชชั่น ณ วันที่การสิ้นสุดของข้อตกลงมีผล ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากการละเมิดดังกล่าว นอกจากนี้การบอกเลิกโดย บริษัท อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และการบอกเลิกดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อบริษัทได้แจ้งพันธมิตรทราบ

จ) พันธมิตรจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความลับ (และสำเนาทั้งหมดและคำที่มาจากแหล่งข้อมูล) ที่อยู่ในการครอบครอง การควบคุม การดูแลของพันธมิตร คืนให้แก่บริษัท

ฉ) พันธมิตรจะปลดปล่อยบริษัท ออกจากภาระผูกพันและหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ข้อตกลงนี้เป็นอันสิ้นผลไป ยกเว้นแต่ภาระข้อผูกพันตามสัญญาที่ยังอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้แม้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง การสิ้นสุดลงของข้อตกลงนี้จะไม่ทำให้พันธมิตรหลุดพ้นจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสิ้นสุดข้อตกลงและ/หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับ ที่แม้ว่าจะมีการละเมิดเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ก็ตาม พันธมิตรยังคงมีหน้าที่ในการรักษาความลับต่อไปแม้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง

7.3. ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณในตอนท้ายของแต่ละเดือนและการชำระเงินจะดำเนินการในวันที่ 8 ของแต่ละเดือนตามปฏิทิน โดยมียอดจ่ายออกที่ 50 หากยอดเงินที่ถึงกำหนดชำระน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำจะถูกยกยอดไปยังเดือนถัดไปและจะชำระเมื่อยอดรวมเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ อัตราค่าคอมมิชชั่นกำหนดโดยผลการดำเนินงานของเดือนก่อนหน้า

7.4. การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะทำได้ก็ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือพันธมิตรยอดบวก หากยอดเงินคงเหลือติดลบเนื่องจากประสิทธิภาพของผู้ใช้ในเกมยอดดุลจะถูกยกยอดไปจนถึงเดือนถัดไป หากรายได้ของเดือนถัดไปเป็นค่าบวกและครอบคลุมค่าลบจากเดือนก่อนหน้านั้นจะทำการชำระเงินออก วิธีการนี้เรียกว่าการหักยอดติดลบ

7.5. การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเป็นบิทคอยน์เท่านั้น เข้าบัญชีผู้เล่นที่กำหนดโดยวันแรกของเดือน บัญชีดังกล่าวจะต้องส่งโดยพันธมิตรในส่วน "การตั้งค่า" ใน Backend "แดชบอร์ดพันธมิตร" หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการคำนวณค่าคอมมิชชัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวได้ตลอดเวลา และจะจ่ายเงินขั้นต่ำหรือเรียกคืนการชำระส่วนเกินที่จ่ายให้กับพันธมิตรภายในวันที่ 8 ของปฏิทินแต่ละเดือน หากการชำระเงินไม่ได้ทำกับพันธมิตรภายในวันที่ 8 ของปฏิทินค่าคอมมิชชั่นจะถูกจ่ายเต็มจำนวนในเดือนถัดไปเฉพาะเมื่อพันธมิตรได้ให้รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดแก่ บริษัท

7.6. การยอมรับการชำระเงินโดยพันธมิตรจะถือว่าสมบูรณ์และการชำระยอดสุดท้ายตามระยะเวลาที่กำหนด

7.7. หากพันธมิตรไม่เห็นด้วยกับยอดคงเหลือตามที่รายงาน จะต้องตรวจสอบภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน ส่งอีเมลไปยัง บริษัท ไปที่ [email protected] และระบุเหตุผลของข้อพิพาท ความล้มเหลวในการส่งอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกพิจารณาว่าเป็นการรับทราบยอดเงินคืนที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

7.8. บริษัท อาจชะลอการชำระยอดคงเหลือให้กับพันธมิตรเป็นเวลาสูงสุดหกสิบ (60) วันในขณะที่ตรวจสอบ และตรวจสอบว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องตามข้อกำหนด

7.9. จะไม่มีการชำระเงินเมื่อมีการรับส่งทราฟฟิกที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

7.10. พันธมิตรตกลงที่จะคืนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับจากการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือการปลอมแปลงรวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับเหตุทางกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจนำมาซึ่งการละเมิดต่อพันธมิตรในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

7.11. เพื่อความชัดเจนคู่สัญญาตกลงว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกข้อตกลงนี้คู่สัญญาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินใด ๆ จาก บริษัท อีกต่อไป (ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับและค้างชำระ) ซึ่งต้องถูกจ่ายออกแล้ว

7.12. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท คู่ค้าอาจได้รับโอกาสในการปรับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่น ตัวอย่างของแหล่งที่มาของรายได้อื่นอาจรวมถึงโมดูลต้นทุนต่อการได้รับ (CPA) บริษัท ระบุต่อ บริษัท ในเครือว่าอาจใช้โครงสร้างรายได้เพียงประเภทเดียวและจะไม่สามารถมีโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกันสองแห่งร่วมกันได้ ดังนั้นเมื่อพันธมิตรเลือกที่จะยอมรับข้อเสนอของ บริษัท สำหรับโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างจากโครงสร้างค่าคอมมิชชันมาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อ 20 ของข้อตกลงนี้พันธมิตรจะรับรู้และตกลงและเข้าใจว่าโครงสร้างรายได้ที่เสนอใหม่จะแทนที่ โครงสร้างค่าคอมมิชชันที่มีอยู่ทั้งหมด แม้ข้างต้นภาระผูกพันทั้งหมดของพันธมิตรที่สันนิษฐานภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันนี้จะยังคงใช้กับพันธมิตรจนถึงการยกเลิกข้อตกลงนี้และหลังจากนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้

7.13. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมและเงินอื่นใดที่ต้องชำระหรือถึงกำหนดชำระทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้แก่หน่วยงานด้านภาษีแผนกหรือนิติบุคคลที่มีความสามารถอื่น ๆ ผลลัพธ์ของค่าคอมมิชชั่นที่สร้างขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อจำนวนเงินที่ค้างชำระใด ๆ แต่พบว่าจะถึงกำหนดชำระโดย บริษัทในเครือและพันธมิตรในที่นี้จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท ในเรื่องดังกล่าว8. การรับประกัน

8.1 พันธมิตรยอมรับและตกลงว่าการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นความเสี่ยงของตัวเอง และโปรแกรมพันธมิตรนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "เท่าที่มี" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ได้ทุกที่ทุกเวลา

8.2 บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อพันธมิตรหรือบุคคลอื่นใด สำหรับความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเลยหรือสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากความล้มเหลว การล่าช้า หรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ www.bitcasino.io หรือ โปรแกรมพันธมิตร


9. การชดใช้ค่าเสียหาย

9.1 พันธมิตรตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้คืน บริษัท และบริษัทในเครือ ผู้สืบทอด พนักงาน พนักงานตัวแทน ผู้ถือหุ้นและทนายความ และให้หลุดพ้นจากการเรียกร้องและหนี้สินทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความและผู้เชี่ยวชาญตามสมควร ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเกิดจาก:

ก) การฝ่าฝืนคำรับรอง การรับประกันหรือภาระผูกพันของพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้

ข) การใช้งาน (หรือใช้ในทางที่ผิด) ของพันธมิตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการตลาด

ค) การดำเนินการและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของพันธมิตร

ง) เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายใดๆ ที่ปรากฎอยู่ภายในเว็บไซต์ของพันธมิตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลของพันธมิตร

ฉ) การอ้างสิทธิหรือการโต้แย้งใดๆที่เว็บไซต์และข้อมูลของพันธมิตรซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลอื่นหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

ช) การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของพันธมิตรหรือเข้าถึงข้อมูลของพันธมิตรโดยบุคคลภายนอก ซ) การอ้างสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของพันธมิตร

ฌ) การละเมิดข้อตกลงนี้

9.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมป้องกันตนจากเหตุการณ์ใดๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง


10. สิทธิของ บริษัท

10.1 บริษัท และ/หรือ Bitcasino.io อาจปฏิเสธผู้เล่นรายใดๆ หรือปิดบัญชีของผู้เล่นหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท และ / หรือ Bitcasino.io และ / หรือปกป้องผลประโยชน์ของ บริษัท

10.2 บริษัท อาจปฏิเสธผู้สมัครและ / หรือปิดบัญชีของพันธมิตรได้หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายและ / หรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท หากพันธมิตรฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อตกลงของบริษัท หรือข้อตกลงนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่นๆของบริษัท บริษัทอาจปิดบัญชีของพันธมิตร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆตามกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท


11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

11.1 ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ Curacao และการดำเนินการใด ๆ หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะอยู่ในเขตอำนาจศาล Curacao และพันธมิตรยินยอมให้ศาลของ Curacao เป็นศาลที่มีเขตอำนาจ


12. การโอนสิทธิ

12.1 พันธมิตรไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ในกรณีที่พันธมิตรได้มาหรือได้รับอำนาจในการควบคุมพันธมิตรอื่นของ Bitcasino.io บัญชีจะอยู่ร่วมกันในแต่ละเงื่อนไขข้อตกลง

12.2 บริษัทอาจโอนสิทธิตามข้อตกลงนี้โดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือวิธีการอื่นใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากพันธมิตรก่อนในเครือก่อน


13. การไม่สละสิทธิ

13.1 การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ ในการบังคับให้พันธมิตรปฏิบัติตามบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิที่จะบังคับให้พันธมิตรต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ ในเวลาใดๆก็ตาม


14. เหตุสุดวิสัย

14.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่ใช่ความผิดของบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การรบกวนจากภาคอุตสาหกรรม ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย น้ำท่วม ฟ้าแลบ ความล้มเหลวของระบบสาธารณูปโภคหรือระบบการสื่อสาร แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุอื่นๆ หากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ได้ จะได้รับการยกเว้นจากการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ถ้าเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นระยะเวลาเกินสามสิบ (30) วัน คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกข้อตกลงโดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายทราบ


15. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

15.1 ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้และการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาฝ่ายใดๆ ในข้อตกลงนี้ที่ถือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดำเนินการในฐานะของ (หรือพนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของพนักงานคนนั้น) ลูกจ้างหรือผู้แทนตามกฎหมายของอีกฝ่าย และไม่ถือว่าเป็นการก่อนิติสัมพันธ์ ในฐานะของคู่ค้า การร่วมทุน สมาคมหรือการร่วมมือกันระหว่างคู่สัญญา และไม่ถือเป็นการให้อำนาจ คู่สัญญาอีกฝ่ายในการกระทำการแทน หรือเข้าทำสัญญาใดๆในนามของอีกฝ่าย


16. การแยกส่วนของสัญญา / การสละสิทธิ

16.1 หากสามารถกระทำการดังนี้ได้ บทบัญญัติของข้อตกลงฉบับนี้จะตีความในลักษณะที่ว่ามีผลสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย แต่หากบทบัญญัติใดๆของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติในส่วนดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับ โดยไม่ทำให้บทบัญญัติในข้ออื่นเป็นอันเสียไป การสละสิทธิจะไม่เกิดขึ้นจากการตีความกระทำหรืองดเว้นบังคับตามสิทธิที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีอยู่ การสละสิทธิชต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้มีผลใช้บังคับ


17. การรักษาความลับ

17.1 ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทางธุรกิจและการเงิน รายชื่อลูกค้า และผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลราคาและการขาย และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บันทึกการดำเนินงาน แผนธุรกิจ กระบวนการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ความรู้ทางธุรกิจหรือเหตุผลทางธุรกิจ ความลับทางการค้า โอกาสทางการตลาด และข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จะถูกเก็บเป็นความลับ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรืออื่นๆ หรือเปิดเผยต่อบุคคลใดๆหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทก่อน บทบัญญัตินี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อแม้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง

17.2 พันธมิตรผูกพันตนในการที่จะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้


18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

18.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ เมื่อใดก็ได้ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้พันธมิตรทราบล่วงหน้าตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเผยแพร่ใน Bitcasino.io

18.2 ในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างความหมายของข้อตกลงฉบับแปลกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ


19. เครื่องหมายการค้า

19.1 ไม่มีข้อความใดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้จะให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกง่ายๆว่าเป็น "เครื่องหมาย") ทั้งนี้ ไม่ว่าในระหว่างหรือหลังระยะเวลาที่ค่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะคัดค้าน หรือช่วยเหลือ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นคัดค้าน หรือลงทะเบียนหรือพยายามลงทะเบียนเครื่องหมายของอีกฝ่ายหนึ่งหรือของบริษัทใดๆ ภายในกลุ่มบริษัทของอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่จดทะเบียนหรือพยายามจดทะเบียนเครื่องหมายใดๆ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายใด ๆ ที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่งหรือของบริษัทใดๆที่อยู่ในกลุ่มบริษัท


20. โครงสร้างค่าคอมมิชชั่น

20.1 ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามเปอร์เซ็นต์จากรายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิ ท่านสามารถดูโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นได้จากหน้า พันธมิตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ในกรณีนี้ Paid Bonus หมายถึงโบนัสที่ได้เครดิตไปยังลูกค้า (เงินเสมือน) ไม่ใช่ Bonus Cost ความแตกต่าง คือ Paid Bonus คือจำนวนเงินโบนัสที่จ่ายจริง ส่วน Bonus Cost คือค่าใช้จ่ายจริงที่คำนวณจากเงินโบนัสที่เสียไป และจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการเกมส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ

มีข้อสงสัยสงอีเมลมาใด้

ติดต่อที่มงานทางอีเมล์

สนทนาสด

เรามีทีมบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตร


ช่องทางการชำระ
ติดตามข่าวสาร
telegram youtube bitcointalk twitter instagram tiktok
ลิขสิทธิ์

รางวัล