7 Bonus Up

7-bonus-up

데모 모드

레알 모드

게임 통계

24시간119.43%
85.44%
73.47%

RTP

96%

휘발성

높은 변동성

페이 라인

5

7 Bonus Up