hugo

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H121.41%
Tuần59.78%
tháng55.07%

Hãy yên nghỉ

96.4%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

29%